Wstęp

Doświadczenia państw, które osiągnęły duże sukcesy w redukcji zagrożenia w ruchu drogowym wyraźnie wskazują na wagę informowania społeczeństwa i wzbudzania jego motywacji do konkretnych działań prewencyjnych. W ten sposób ludzie stają się odpowiedzialni za stan bezpieczeństwa w miejscu, w którym żyją, a mając na uwadze własne zdrowie i życie, chcą ten stan sukcesywnie poprawiać. Kluczem do wypracowania takiego zachowania jest stworzenie narzędzi i procedur informowania społeczeństwa o sytuacji, problemach i planowanych działaniach, jednocześnie umożliwiających uzyskiwanie opinii społeczeństwa.

Warmińsko – Mazurskie Obserwatorium BRD to część działalności Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego – Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie. Prowadzi systematyczne obserwacje w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz, na ich podstawie może formułować zalecenia dla instytucji odpowiadających za wdrażanie strategii na obszarze województwa. Monitoruje trendy oraz dostarcza wiarygodnych analiz i informacji o bezpieczeństwie w regionie. Cechą szczególną obserwatorium jest nacisk jaki kładzie ono na formułowanie i rozpowszechnianie wiedzy, tak by była ona łatwo dostępna i zrozumiała nie tylko dla ekspertów, ale dla każdego odbiorcy: począwszy od decydentów, urzędników, polityków, po każdego zainteresowanego tą tematyką.

Potrzeba utworzenia regionalnych Obserwatoriów BRD wynika z funkcjonowania od 2008 r. Europejskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ERSO – European Road Safety Observatory), jako narzędzia wspomagającego zarządzanie bezpieczeństwem poprzez dostarczenie informacji o jego stanie oraz wiedzy o skutecznych metodach działań prewencyjnych. Zgodnie z rekomendacjami ERSO, w każdym kraju członkowskim Unii Europejskiej powstać powinno krajowe obserwatorium bezpieczeństwa ruchu drogowego, współpracujące z siecią obserwatoriów regionalnych.

W Polsce w roku 2012 otwarto pierwsze obserwatorium regionalne (warmińsko – mazurskie), natomiast w 2014 uruchomiono Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.