Wstęp

Doświadczenia państw, które osiągnęły duże sukcesy w redukcji zagrożenia w ruchu drogowym wyraźnie wskazują na wagę informowania społeczeństwa i wzbudzania jego motywacji do konkretnych działań prewencyjnych. W ten sposób ludzie stają się odpowiedzialni za stan bezpieczeństwa w miejscu, w którym żyją, a mając na uwadze własne zdrowie i życie, chcą ten stan sukcesywnie poprawiać. Kluczem do wypracowania takiego zachowania jest stworzenie narzędzi i procedur informowania społeczeństwa o sytuacji, problemach i planowanych działaniach, jednocześnie umożliwiających uzyskiwanie opinii społeczeństwa.

Warmińsko – Mazurskie Obserwatorium BRD to część działalności Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego – Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie. Monitoruje trendy oraz dostarcza wiarygodnych analiz i informacji o bezpieczeństwie w regionie.

Potrzeba utworzenia regionalnych Obserwatoriów BRD wynika z doświadczeń Europejskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ERSO – European Road Safety Observatory), jako narzędzia wspomagającego zarządzanie bezpieczeństwem poprzez dostarczenie informacji o jego stanie oraz wiedzy o skutecznych metodach działań prewencyjnych. Zgodnie z rekomendacjami ERSO, w każdym kraju członkowskim Unii Europejskiej powstać powinno krajowe obserwatorium bezpieczeństwa ruchu drogowego, współpracujące z siecią obserwatoriów regionalnych.

W Polsce w roku 2012 otwarto pierwsze obserwatorium regionalne (warmińsko – mazurskie), natomiast w 2014 uruchomiono Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Scroll to Top
Skip to content