Warmińsko – Mazurska Wojewódzka Rada BRD

Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego powstała w kwietniu 2002 roku. Jest zespołem konsultacyjno-koordynacyjnym działającym pod przewodnictwem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Działa na podstawie Ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym oraz własnego Regulaminu organizacyjnego.

Do zadań Rady należy opracowywanie regionalnych programów poprawy brd, opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie brd, zatwierdzanie planów wydatków WORD-ów w części przeznaczonej na poprawę brd w województwie, inicjowanie kształcenia kadr administracji publicznej i szkolenie w zakresie brd, inicjowanie współpracy międzywojewódzkiej, współpraca z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi, inicjowanie działalności edukacyjno-informacyjnej, udzielanie pomocy podmiotom realizującym zadania objęte regionalnym programem poprawy brd, tworzenie systemu komunikacji ze społeczeństwem w zakresie brd, promowanie inicjatyw mających na celu ochronę życia i zdrowia użytkowników dróg, analizowanie i ocena podejmowanych działań.

Działalność organizacyjną Wojewódzkiej Rady prowadzi Sekretariat Rady usytuowany w strukturze Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego – Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie.

Link do strony internetowej W-M Wojewódzkiej Rady BRD

Regulamin organizacyjny WM WR BRD 16.02.2016

Scroll to Top
Skip to content