Warmińsko – Mazurska Wojewódzka Rada BRD

Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego powstała w kwietniu 2002 roku. Jest zespołem konsultacyjno-koordynacyjnym działającym pod przewodnictwem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Działa na podstawie Ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym oraz własnego Regulaminu organizacyjnego.

Do zadań Rady należy opracowywanie regionalnych programów poprawy brd, opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie brd, zatwierdzanie planów wydatków WORD-ów w części przeznaczonej na poprawę brd w województwie, inicjowanie kształcenia kadr administracji publicznej i szkolenie w zakresie brd, inicjowanie współpracy międzywojewódzkiej, współpraca z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi, inicjowanie działalności edukacyjno-informacyjnej, udzielanie pomocy podmiotom realizującym zadania objęte regionalnym programem poprawy brd, tworzenie systemu komunikacji ze społeczeństwem w zakresie brd, promowanie inicjatyw mających na celu ochronę życia i zdrowia użytkowników dróg, analizowanie i ocena podejmowanych działań.

Działalność organizacyjną Wojewódzkiej Rady prowadzi Sekretariat Rady usytuowany w strukturze Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego – Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie.

Skład osobowy W-M Wojewódzkiej Rady BRD:

 • Marszałek Województwa Warmińsko – Mazuskiego – Przewodniczący WRBRD
 • Wojewoda Warmińsko – Mazurski – I Zastępca Przewodniczącego WRBRD
 • Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie – II Zastępca Przewodniczącego WRBRD
 • Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Olsztynie – Sekretarz WRBRD
 • Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
 • Dyrektor Oddziału GDDKiA w Olsztynie
 • Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
 • Przedstawiciel Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie
 • Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Olsztynie
 • Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego
 • Przewodniczący Konwentu Powiatów WojewództwaWarmińsko-Mazurskiego
 • Przewodniczący Zarządu Zwiazku Gmin Warmińsko – Mazurskich
 • Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie
 • Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie
 • Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
 • Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Elblągu
 • Przewodniczący Konwentu Zarządów Dróg Powiatowych Województwa Warmińsko – Mazurskiego
 • Dyrektor Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Okręgowego PCK
 • Przedstawiciel Oręgowej Rady Lekarskiej w Olsztynie
 • Komendant Straży Miejskiej w Gołdapi
 • Prezes Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Właścicieli Ośrodków Szkolenia Kierowców
 • Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
 • Przedstawiciel Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie
 • Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Zwiazku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
 • Miejski Inspektor BRD w Olsztynie
 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie

Regulamin organizacyjny WM WR BRD 16.02.2016