„Błyskotliwa Szkoła”

Celem organizacji międzyszkolnego konkursu „Błyskotliwa Szkoła” jest zwiększenie świadomości społeczeństwa, szczególnie wśród młodych osób, uczniów i nauczycieli, w zakresie właściwego zachowania się na drodze po zmroku. Podstawą funkcjonowania w powyższych warunkach jest zwiększenie widoczności pieszych uczestników ruchu drogowego w czym pomaga noszenie elementów odblaskowych.

EDYCJA KONKURSU 2019/2020:
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary – Malewskiej w Olsztynie. Współorganizatorami przedsięwzięcia są: Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie. Cele konkursu to: Promowanie wiedzy o bezpieczeństwie wśród dzieci i młodzieży. Zwiększenie świadomości społeczeństwa, szczególnie młodych osób w zakresie właściwego zachowania się na drodze po zmroku. Kształtowanie prawidłowych postaw. Uświadomienie uczniom, pedagogom i rodzicom obowiązku wynikającego z art. 11 ust. 4a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym, o treści: Piesi, którzy po zmroku poruszają się poza obszarem zabudowanym, zobowiązani są mieć na sobie element odblaskowy. Przepis dotyczący noszenia elementów odblaskowych obejmuje wszystkich, bez względu na wiek. Elementami odblaskowymi mogą być przedmioty umieszczane do ubrania, opaski lub kamizelki.
Zasady uczestnictwa:
Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych w Olsztynie oraz powiatu olsztyńskiego. Szkoła biorąca udział w konkursie we własnym zakresie wybiera koordynatora działań, który ma za zadanie: organizowanie i koordynowanie akcji promujących konieczność noszenia odblasków wśród młodzieży w swojej szkole, zliczanie ilości uczniów noszących odblaski raz w miesiącu, obliczenie procentowego udziału uczniów noszących odblasków stosunku do ilości uczniów danej szkoły. Pracą konkursową jest sprawozdanie przygotowane przez koordynatora. Terminy: Konkurs trwa od 4 listopada 2019 r. do końca lutego 2020 r. Szkoły zgłaszają swój udział w konkursie do 6 listopada 2019 r. w formie elektronicznej na adres email SP 30 w Olsztynie. Uroczyste podsumowanie wraz z wręczeniem nagród nastąpi w miesiącu kwietniu 2020 r.

więcej na temat Konkursu w 2019 r na stronie Szkoły Podstawowej nr 30 w Olsztynie


EDYCJA 2017/2018

Rozstrzygnięty został II Powiatowy Konkurs „Błyskotliwa Szkoła”, organizowany przez Wydział Prewencji KMP i Szkołę Podstawową Nr 30 w Olsztynie, we współpracy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Olsztynie. W sześciu placówkach oświatowych, które zgłosiły się do udziału w konkursie od listopada 2017 roku organizowane były różnorodne akcje profilaktyczno – edukacyjne, promujące noszenie elementów odblaskowych. Najbardziej „Błyskotliwą” szkołą została podstawówka z Bukwałdu.

więcej nt Konkursu w 2017 r na stronie KMP w Olsztynie

Scroll to Top
Skip to content