Wstęp

W tej części Obserwatorium znajdziecie Państwo dane na temat stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko-mazurskim; począwszy od głównych trendów, czyli zmieniającej się na przestrzeni lat liczby zabitych, rannych i wypadków w ruchu drogowym, poprzez prezentację aktualnej sytuacji w regionie na tle całego kraju, szczegółową analizę głównych problemów bezpieczeństwa ruchu drogowego, aż po ranking powiatów, którego celem jest ocena poziomu bezpieczeństwa na terenie powiatow i wskazanie tych najbardziej bezpiecznych. W zakładce znajdują sie również archiwalne dane o bezpieczeństwe na drogach od 1999 roku oraz inne opracowania dla regionu.

Dane wyjściowe do wszystkich analiz pochodzą z Komendy Głównej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Analizy bazują na standardowych wskaźnikach wykorzystywanych zarówno przez instytucje międzynarodowe, jak i krajowe. Zaporoponowano również własną metodykę oceny umożliwiającą porównywanie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w poszczególnych powiatach w sposób kompleksowy i niejednostronny. Metodyka ta zakłada, że na ocenę każdego powiatu wpływa poziom 4 wskaźników zagrożenia:

  • wskaźnik demograficzny I
  • wskaźnik demograficzny II
  • ciężkość wypadków (liczba zabitych na 100 wypadków) określający jak poważne są konsekwencje wypadków
  • gęstość wypadków (liczba wypadków na 100 km drogi) stanowiący ocenę bezpieczeństwa sieci drogowej na danym obszarze

Zestaw wskaźników nie jest przypadkowy. Dobrano je w taki sposób aby możliwie jak najlepiej odzwierciedlały rzeczywisty poziom zagrożenia i umożliwiały „sprawiedliwą” ocenę. Przyjęta metodyka uwzględnia różnice pomiędzy powiatami pod względem: demografii, długości sieci, czy specyfiki zagospodarowania przestrzennego. Ta ostatnia kwestia wpływa m.in. na ciężkość zdarzeń.

Metodyka zakłada, że w pierwszej kolejności dany obszar oceniany jest pod względem każdego z 4 wyżej wymienionych wskaźników. Różnica pomiędzy wartością maksymalną i minimalną każdego wskaźnika dla wszystkich powiatów dzielona jest na 5 równych przedziałów. Każdemu przedziałowi przypisywany jest odpowiedni poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza poziom najniższy, a 5 najwyższy. Dopiero średnia z tych 4 ocen daje wynik końcowy.

Dla lepszego zobrazowania wyników, w metodyce wykorzystano analogię do systemu rankingowania bezpieczeństwa samochodów EuroNCAP: 1 gwiazdka – najniższy poziom bezpieczeństwa, 5 gwiazdek – poziom najwyższy. Ostateczna liczba gwiazdek jaką uzyskał dany powiat umożliwia porównanie z pozostałymi. W ten sposób tworzony jest „ranking” i wyłaniany lider bezpieczeństwa. Ta sama metodyka wykorzystana została do porównań poszczególnych regionów naszego kraju w zakładce Region na tle kraju, gdzie przedstawiono stan bezpieczeństwa województwa warmińsko-mazurskiego w 2012 roku w odniesieniu do pozostałych województw.